مطالعات امکان سنجی
 • مطالعات توجیهی فنی- اقتصادی طرحهای صنعتی و سرمایه گذاری
 • بررسی و ارزیابی کارشناسی طرحهای ارجاعی از بانک ها، موسسات مالی و صندوق های ضمانت کشور
 • ارائه راهکارهای قانونی و پشتیبانی در مراحل اخذ تسهیلات ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور
 • مشاوره و انجام مراحل اجرایی، تأمین منابع مالی برای طرحهای صنعتی و غیرصنعتی
 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه انتخاب دانش فنی تهیه و خرید ماشین آلات، تجهیزات خط تولید و مواد اولیه از داخل و خارج از کشور
 • ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص معرفی بازارهای جدید و شناسایی صاحبان تکنولوژی
 • مدیریت و راهبری طرحهای سرمایه گذاری صنعتی و سازمانی
 • مطالعات اقتصادی و تحلیل بازار کالا و بازارهای مالی
 • مشاوره در خصوص تأمین منابع مالی داخلی و خارجی برای پروژه های سرمایه گذاری
 • برگزاری مناقصات داخلی و خارجی
 • اعتبار سنجی و بررسی اعتبار پرونده تسهیلاتی بانک ها
 • ارزیابی وثایق ملکی کارخانجات ، ماشین آلات، تاسیسات زمینه های کشاورزی و دارائی های نامشهود و ...