مدیریت طرحها
  • مدیریت پروژه یا پیمان
  • همکاری در تهیه و تأمین ماشین آلات، تجهیزات و مصالح مورد نیاز طرحها
  • طراحی ساختمانهای صنعتی و تاسیسات مربوطه
  • نصب و راه اندازی خطوط تولید و احداث ساختمانها و تاسیسات