پیگیری پروژه

کد پروژه: :
کلمه عبور: :
افتخارات
 • کارآفرین برتر در حوزه خدمات فنی و مهندسی در سال 1395
 • واحد نمونه کانون کار آفريني  (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي- 1392 )
 • واحد نمونه خدمات فني و مهندسي  ( استانداري آ.ش – 1391 )
 • واحد نمونه و برتر استاني ( سازمان صنعت ، معدن و تجارت – 87 13)
 • واحد نمونه خدمات فني و مهندسي  ( استانداري آ.ش – 1384 )
 • واحد نمونه صادراتي خدمات مهندسی ( استانداري آ.ش– 1384 )
 •  تقدير نامه از اداره کل حفاظت محيط زيست ( مشاوره و استقرار مستقيم مديريت کيفيت منطبق به استاندارد ISO9001:2000 
 • تقدير نامه  از اداره کل استاندارد آذربايجان شرقي( مشاوره و استقرار مستقيم مديريت کيفيت منطبق به استاندارد ISO9001:2008 
 • واحد نمونه  رعايت استاندارد کيفي در مديريت و توليد  (سومين جشنواره بين المللي اقتصاد سبز- 1384 )
 • واحد نمونه  رعايت استاندارد کيفي در مديريت و توليد  ( دومين جشنواره بين المللي اقتصاد سبز- 1383 )
 • واحد نمونه خدمات فني و مهندسي  ( استانداري آ.ش – 1383 )