پیگیری پروژه

کد پروژه: :
کلمه عبور: :
خط مشی کیفیت
شرکت پژوهشگران فن گستر بعنوان يکی از باسابقه ترين شرکتهای مشاوره در ارائه خدمات فنی، مهندسی ومديريتی در زمينه های:
 • مديريت طرحها
 • پيش مهندسی و نظارت بر اجرای طرحها
 • بازرگانی داخلی و خارجی
 • استقرار سيستمهای مديريتی و سازمانی 
 • آموزش وتحقيقات صنعتی
با بهره گيری از توان نيروهای کارآمد، متخصص و مجرب خود دراجرای پروژه های فنی، مهندسی و مديريتی بر اساس استانداردها و مقررات ملی و بين المللی می باشدکه در اين راستا شرکت همواره با ارتقاء توانمنديها و ابزارهای مديريتی در جهت جلب رضايت مشتريان مصمم به استقرارو اجرای استاندارد ISO 9001:2008 بعنوان الگوی سامانه کيفيت قرار داده و رئوس خط مشی کيفيت خود را به شرح ذيل اعلام ميدارد.
 1. انجام صحيح و به موقع فعاليتهای خدمات فنی و مهندسی، مشاوره ای و مديريتی با هدف جلب اعتماد و رضايت مشتريان .
 2. بهبود و بازنگری مستمرسيستمها، فرآيندها و روشهای انجام کار و اولویت بخشیدن به اقدامات پیشگیرانه بر اصلاحی . 
 3. افزایش ارائه خدمات مطلوب مشاوره ای  ، آموزشی و  تحقیقاتی . 
 4. جذب ، آموزش ، رشد و نگهداری نيروهای خلاق و زبده و توسعه قابليتهای منابع انسانی شرکت با افزایش سطح آگاهی و دانش پرسنل  . 
 5. حفظ مشتريان و ايجاد باشگاه مشتريان وفادار شرکت  با سیاستهای تشویقی  در جهت افزایش تعداد مشتریان
 6. با عنايت به اعتبار شرکت در سطح ملی و منطقه ای مدیریت عالی شرکت تعهد مینماید تا با همکاری و مسئولیت پذیری و مشارکت کارکنان سیستم را به طور بهینه  ياری نمايند.