مشاوره مدیریت و سیستم

    ارائه خدمات مشاوره سیستم و تعالی سازمانی ازقبیل :

 • ISO9001:2008-ISO17025-ISO14001
 • استقرار سیستم ها و ابزارهای مدیریت کیفیت
 • استقرار سیستم های صنعتی و سازمانی از جمله چرخه بهره وری، عارضه یابی و ....
 • خدمات ممیزی و مشاوره در صدور گواهینامه ها و تائیدیه های فنی و تخصصی
 • خدمات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
 • طراحی سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی مدیریت MIS
 • مدیریت زنجیره تأمین ، مدیریت تولید
 • عارضه یابی و اجرای پروژه های بهبود
 • مدیریت و بهبود فرهنگ سازمانی
 • تعالی سازمان بر اساس مدل EFQM
 • مدیریت منابع انسانی
 • ظرفیت سازی در سازمانها و شرکتها جهت رشد و تعالی نیروی انسانی
 • تدوین برنامه استراتژیک و راهبرد شرکتها
 • کارسنجی- زمان سنجی