نظارت و کنترل پروژه
  • ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • طراحی سیستم مدیریت پروژه
  • نظارت بر نصب و راه اندازی ماشین آلات صنعتی (خطوط تولید )
  • ارائه پیشنهادهای اصلاحی به منظور کاهش هزینه های اجرایی، پیشگیری از افزایش هزینه ها و یا ارتقاء کیفیت اجرا
  • نظارت عالیه بر روند ساخت و نصب ماشین آلات کارخانجات صنعتی و ارائه پیشنهادهای مهندسی جهت انجام بهینه طرحها.
  • نظارت و کنترل بر روند پیشرفت اجرای طرحهای صنعتی و معدنی و تهیه گزارشات ادواری متناسب با تحقق اهداف بانک ها.