پیگیری پروژه

کد پروژه: :
کلمه عبور: :
همکاران
کارکنان شرکت (رشته هاي فني): 
 
  دکترا فوق لیسانس لیسانس
رشته های تحصیلی تعداد سابقه کار تعداد سابقه کار تعداد سابقه کار
مهندسي برق 2 25 3 20 2 15
مهندسي مکانيک 2 20 4 18 8 14
مهندسي صنايع 3 20 14 22 9 15
مهندسي عمران 2 15 6 17 7 17
مهندسي متالوژي 1 20 1 13 1 8
مهندسي معدن 1 17 1 15 2 12
مهندسي شیمی 2 22 2 16 4 19
مهندسي کامپيوتر 2 12 5 18 7 18
مهندسي کشاورزی و صنایع غذایی 2 18 5 16 7 17
مهندسي نفت، پتروشیمی 1 11 2 9 2 14
 
کارکنان شرکت (رشته هاي غير فني):
 
  دکترا فوق لیسانس لیسانس
رشته های تحصیلی تعداد سابقه کار تعداد سابقه کار تعداد سابقه کار
اقتصاد 6 16 13 16 10 17
مديريت 5 18 35 13 27 16
امور گمرکی، بیمه 1 4 2 6 2 5
حقوق 1 20 1 15 1 8
حسباداری و امور مالي 2 25 4 15 12 12
علوم اجتماعي 1 20 1 15 1 8
علوم پايه 8 17 8 17 12 14